SPRZEDANE – REZERWACJA – OBNIŻKA – syndyk sprzeda prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w m. Cewlino, ul. Wiejska 10 – działka nr 290 o powierzchni 4,0810 ha

OBNIŻKA ! ! !

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Jerzego Muchy  (Sygn. akt: VII GUp 47/20 „of)

 

prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Cewlinie przy ul. Wiejskiej 10 – działka nr 290 o powierzchni 4,0810 ha na której zlokalizowany jest budynek przemysłowy o pow. użytkowej 465 m2, budynek magazynowy o pow. użytkowej 216 m2 jak również budynek mieszkalny o pow. użytkowej 229,60 m2 opisana w księdze wieczystej o numerze KO1K/00022377/7 za kwotę nie mniejszą niż: 658.275 (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) złotych – zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dn. 7 grudnia 2020r.

Oferty dotyczące nabycia nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl).

Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 12 stycznia 2021r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od dn. 19 stycznia 2021r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości, regulamin i oszacowanie nieruchomości dostępne są w Kancelarii Syndyka, na stronie internetowej www.upadlosci.info.pl oraz pod numerem telefonu 502742330.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

https://www.otodom.pl/oferta/syndyk-sprzeda-nieruchomosc-gruntowa-zabudowana-ID47U7H.html

Koszalin, 14 grudnia 2020r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY
nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Cewlino, ul. Wiejska 10 – działka nr 290
WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI
Jerzego Muchy

 

I. SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI:

 1. prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Cewlino przy ul. Wiejskiej 10 – działka nr 290 o powierzchni 4,0810 ha na której zlokalizowany jest budynek przemysłowy o pow. użytkowej 465 m2, budynek magazynowy o pow. użytkowej 216 m2 jak również budynek mieszkalny o pow. użytkowej 229,60 m2 opisana w księdze wieczystej o numerze KO1K/00022377/7 za kwotę nie mniejszą niż: 658.275 (sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) złotych – zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dn. 7 grudnia 2020r.
 2. W Księdze Wieczystej przedmiotowej nieruchomości w Dziale II – Własność, błędnie określono właścicieli nieruchomości. Po weryfikacji dokumentacji na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie I Wydział Cywilny z dn. 31 stycznia 2019r., które znajduje się w aktach przedmiotowej Księgi Wieczystej okazało się, iż w skład masy upadłości wchodzi całość prawa własności nieruchomości – która jest przedmiotem sprzedaży.

II. TERMINY

 1. Oferty dotyczące wskazanych powyżej nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl).
 2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi dn. 12 stycznia 2021r. po godz. 12:00, poprzez porównanie ofert oraz przeprowadzenie ewentualnej aukcji z ofert jakie wpłynęły oraz wybór oferty, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od dn. 19 stycznia 2021r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:

 1. Każda z ofert powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

b) oferowaną cenę (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,

c) proponowany termin zapłaty – nie dłuższy niż 30 dni od dnia powiadomienia przez syndyka o zatwierdzeniu oferty,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu
sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków,

2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:

 1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.
 2. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 11 1240 1428 1111 0010 6412 4734. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.
 4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
 5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.
 6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.
 7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.
 9. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.