Udział w nieruchomości Koszalin ul.Dąbka 3A

Szczegóły ogłoszenia

  • Cena 255 000 zł, 1936,00 zł/m2
  • Powierzchnia: 131,74 m²
  • Rynek: wtórny
  • Umiejscowienie lokalu: w bloku
  • Piętro: parter
  • Stan wykończenia: gotowy
  • Rok budowy: 2009

1/2 udziału w NIERUCHOMOŚCI przy ul. Dąbka 3A w Koszalinie WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI  Joanny Starnawskiej w upadłości

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI przy ul. Dąbka 3A w Koszalinie WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI 

Joanny Starnawskiej w upadłości

I. SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI

1. prawo własności do ½ udziału lokalu użytkowego przy ul. Dąbka 3A w Koszalinie, na który składają się pomieszczenia: recepcja -1, gabinet pielęgniarek -1, gabinet lekarza -1, gabinet stomatologiczny -1, gabinet ginekologiczny -1, magazyn bielizny-1, sanitarny kobiet -1, WC pacjentów -1, WC personelu -1, pokój socjalny -1, korytarz -1, hall -1 i przedsionek -1 o pow. użytkowej 131,74m2, opisany w KW KO1K/00092002/9 za kwotę nie mniejszą niż: 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) zł – zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dn. 19 listopada 2019r.

2. Z pozostałego udziału w przedmiotowej nieruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński, prowadzi egzekucję z nieruchomości – sprawa nr Km 817/18.

3. Nieruchomość jest przedmiotem najmu.

 

II. TERMINY

1. Oferty dotyczące wskazanych powyżej nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl).

2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi dn. 14 stycznia 2020r. po godz. 12:00, poprzez porównanie ofert oraz przeprowadzenie ewentualnej aukcji z ofert jakie wpłynęły oraz wybór oferty, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od dn. 21 stycznia 2020r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

 

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:

1. Każda z ofert powinna zawierać: 

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

b) oferowaną cenę netto (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,

c) proponowany termin zapłaty,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotusprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków.

2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.

2. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o nr 93 1240 1428 1111 0010 2931 4129. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.

4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca,
w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.

6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.

7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu. 

8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.

9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

Ponadto informuję, iż syndyk prowadzi sprzedaż udziału w nieruchomości samodzielnie i nie można wiązać przedmiotowej transakcji ze sprzedażą prowadzoną samodzielnie przez komornika sądowego. Tym samym pouczam o treści art. 313 Prawa upadłościowego w odniesieniu do art. 1013 Kodeksu Postępowania Cywilnego i jego dalszych konsekwencji.