SPRZEDANE – udział do 3/32 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, w Koszalinie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

ALEKSANDRY ANDRZEJEWSKIEJ

Sygn. akt: KO1K/GUp-s/6/2022

Sprzeda:

udział do 3/32 w nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym oraz gospodarczym, przy ulicy Zgoda 10, w Koszalinie ( DZ. 518 OBR. 0019 KW KO1K/00000978/0).

Wartość udziału wyceniono na 19 688 złotych, co stanowi cenę minimalną!

Link do operatu szacunkowego: https://drive.google.com/file/d/1Potfxu6bvH7S7d3VFutEAy5Ua5080J7N/view?usp=sharing

Link do aukcji w serwisie otodom.pl: 

REGULAMIN SPRZEDAŻY:

 1. Oferty dotyczące nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres:
  ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać skan lub zdjęcie podpisanej oferty na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), przy czym oryginał oferty powinien zostać dostarczony do kancelarii syndyka nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przesłania oferty.
 2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 5 lipca 2022r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od 12 lipca 2022r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

WYMOGI FORMALNE OFERTY.

 1. Każda z ofert powinna zawierać:
 2. a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),
 3. b) oferowaną cenę (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,
 4. c) proponowany termin zapłaty – nie dłuższy niż 30 dni od dnia powiadomienia przez syndyka
  o zatwierdzeniu oferty,
 5. d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,
 6. e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków,
 7. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty lub od części odstąpić.

 POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY.

 1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.
 2. Syndyk może nie wybrać żadnej z przedstawionych ofert.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o numerze
  71 1160 2202 0000 0005 1848 3053 w Millennium Bank S.A. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależnia związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.
 4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
 5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca,
  w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.
 6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.
 7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.
 9. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.