REZERWACJA Syndyk masy upadłości sprzeda dom jednorodzinny w Sycewicach

                                                                                                                                                                                                                             

Syndyk masy upadłości Klaudii Ostrowskiej sygn. akt: GD1G/GUp-s/409/2023
wraz z syndykiem masy upadłości Tomasza Ostrowskiego sygn. akt: GD1G/GUp-s/355/2023
posiadając
w zarządzanych przez nich masach upadłości razem
100%
udziałów prowadzą wspólną sprzedaż całości nieruchomości.

 • nieruchomość położona przy ul. Kościelnej 12 w miejscowości Sycewice, gmina Kobylnica
 • na działce nr 66 w obrębie PGR Sycewice o powierzchni 0,098 ha,
 • zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
  w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 107,20 m2,
 • dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta
  o nr SL1S/32303/6. 

                                                                                                                                                                                                                             


Wartość nieruchomości 533.210 złotych ( pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć ) złotych
dla aktualnego sposobu użytkowania, której wartość minimalna
zostaje pomniejszona o 25% ceny nieruchomości czyli 133.302,50 złotych
od ceny wartości dla aktualnego sposobu użytkowania.
Sprzedaż za kwotę nie mniejszą niż 399.907,50 złotych.

 

Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn.12 marca 2024r. po godz. 12:00.
W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji,
gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

                                                                                                                                                                                                                             

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 

 1. Działka oraz otoczenie:
 • Dojazd do nieruchomości drogą słabo utwardzoną. 
 • Działka nie jest ogrodzona. 
 • Sąsiedztwo domków jednorodzinnych oraz kościoła. 
 • Działka uzbrojona w linie energetyczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną.
 1. Dom :
 • budynek mieszkalny jednorodzinny, 
 • wybudowany w 2018 roku, 
 • zabudowa wolnostojąca,
 • brak podpiwniczenia,
 • ogrzewanie budynku pompą ciepła,
 • w salonie znajduje się kominek,
 • budowa tradycyjna – murowana, 
 • stałe wyposażenie kuchni
 • dach czterospadowy,
 • stolarka okienna z profili pcv,
 • pomieszczenia na poddaszu do wykończenia. 
 1. Zestawienie pomieszczeń:
 • parter – pow. użytkowa 59,7 m2
  – wiatrołap 5,6 m2

  – hol 4,2 m2
  – salon + jadalnia 24,9 m2
  – gabinet 9,2 m2
  – łazienka 3,2 m2
  – kotłownia 4,8 m2
  – kuchnia 7,8 m2
 • poddasze – pow. użytkowa 47,5 m2
  – hol 5,0 m2
  – pokój 11,8 m2
  – garderoba 3,3 m2
  – pokój 13,1 m2
  – łazienka 2,7 m2
  – schody 4,0 m2
  – pokój 7,6 m2

                                                                                                                                                                                                                             

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

I. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI.

 1. Nieruchomość położona przy ul. Kościelnej 12 w miejscowości Kobylnica, na działce nr 66 w obrębie PGR Sycewice o powierzchni 0,098 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 107,20 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr SL1S/32303/6 o wartości:
 • 533.210,00 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć) złotych dla aktualnego sposobu użytkowania, której wartość minimalna zostaje pomniejszona o 25 % ceny nieruchomości czyli 133.302,50 złotych od ceny wartości dla aktualnego sposobu użytkowania. Sprzedaż za kwotę nie mniejszą niż 399.907,50 złotych.
 1. Syndyk masy upadłości Bogumił Gołąbek (sygn. akt: GD1G/GUp-s/409/2023) wraz z syndykiem masy upadłości Zdzisławem Pawłowskim (sygn. akt: GD1G/GUp-s/355/2023) posiadając w zarządzanych przez nich masach upadłości razem 100% udziałów prowadzą wspólną sprzedaż całości nieruchomości opisanej w punkcie 1 powyżej.

                   Wobec upływu terminu na skargę po zawiadomieniu o sposobie likwidacji zgodnie z art. 49111a p.u wierzycieli oraz po upływie terminu na wstrzymanie likwidacji przez Sąd prowadzą wspólną sprzedaż. Po wyborze oferenta, zostanie dokonana sprzedaż całości nieruchomości przez dwóch syndyków.

II. TERMINY.

 1. Oferty dotyczące zakupu nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres:
  ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać skan podpisanej elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) oferty na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), a w przypadku skany oferty zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.
 2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 12 marca 2024r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od 19 marca 2024r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 4. Oferent zobowiązany jest podać dane w ofercie syndykowi w postaci numeru telefonu, który umożliwi mu kontakt w dniu rozpatrzenia oferty.

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY.

 • Każda z ofert powinna zawierać:
 • a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),
 • c) proponowany termin zapłaty – nie dłuższy niż 30 dni od dnia powiadomienia przez syndyka o zatwierdzeniu oferty,
 • d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,
 • e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków,
 • Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY.

 • Wyboru oferty dokonuje syndyk po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.
 • Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o numerze 52 1160 2202 0000 0005 6478 4114. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.
 • Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
 • Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.
 • Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.
 • Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.
 • Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.
 • Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

V. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest doradca restrukturyzacyjny Bogumił Gołąbek pełniący rolę syndyka w postępowaniu upadłościowym, adres kancelarii Koszalin, ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, NIP: 6721749470, e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw należy kontaktować się z Administratorem poprzez kierowanie korespondencji na podany adres korespondencyjny lub adres e-mail.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie zgodnie z regulaminem sprzedaży nabywcy nieruchomości, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży ww. nieruchomości.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: – art. 6 ust. 1 lit. B RODO: wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, – art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO: konieczność dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też konieczność podjęcia obrony, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania).
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla konkretnego przetwarzania danych. Dane osobowe zebrane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
 8. W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO),

– sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO),

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO),

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.