SPRZEDAŻ WSTRZYMANA – Zarządca AGROBUD spółka z o. o. w restrukturyzacji sprzeda motocykle. Ciekawe egzemplarze w dobrym stanie!

Bogumił Gołąbek

zarządca AGROBUD Spółka z o. o. w restrukturyzacji, ul. Szczecińska 42, 75-137 Koszalin,

KRS0000141357 NIP6690500550 REGON 330054500

Sygn. akt: KO1K/GRs/1/2023

Zaprasza do składania ofert na zakup samochodów osobowych wchodzących w majątek ww. spółki.

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN!

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości, można uzyskać w biurze zarządcy oraz pod numerem tel. (502742330).

Możliwość obejrzenia pojazdów po wcześniejszym umówieniu terminu z zarządcą!

Oferty zawierające cenę brutto należy składać bezpośrednio do zarządcy, na adres e-mail oraz do biura syndyka na adres:

ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin

lub e-mail:

doradca@restrukturyzacje.info.pl

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez zarządcę.

Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania warunków przez zarządcę – miejsce oględzin/odbioru: ul. Piłsudskiego 6 (I piętro) w Koszalinie lub w siedzibie spółki pod adresem Szczecińska 42. Potwierdzeniem transakcji będzie FAKTURA.

PODSTAWOWE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

4. Zarządca nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

6. Zarządca zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN!

Numer składnika

Marka i rodzaj pojazdu

Nr. rej.

Cena

VIN

Rok prod

Rodzaj pojazdu

7

Jawa 350

ZK 429U

35 000,00

372551

1973

Motocykl

8

CF Moto 250k

ZK 960R

14 000,00

LCEPDNL55L6000956

2020

Motocykl

9

CF Moto CF100YTR-2

ZK 904R

SPRZEDANY

LCELV1Z72K6000229

2019

Ciągnik Rolniczy

10

Indian Vintage

ZK 514U

SPRZEDANY

56KTVDBB9M3396738

2020

Motocykl

11

BMW RH18

ZK 640U

98 000,00

WB10L1105N6F50181

2022

Motocykl

12

Benelli Imperiale 400

ZK 629U

17 900,00

ZBNP0901XMBD29100

2021

Motocykl

13

Harley Davidson

ZK 475U

SPRZEDANY

5HD1ZC445MS313376

2021

Motocykl

14

Jawa C301

ZK 430U

30 500,00

MZDKW1C16M1H69629

2021

Motocykl

15

Jawa 350

ZK 516U

31 000,00

634306536

1978

Motocykl

16

Jawa C301

ZK 513U

33 500,00

MZDJ31C16M1L22024

2021

Motocykl

35

Triumph Bobber

 

SPRZEDANY

SMTDAD84HWNAZ1580

 

Motocykl

36

Royal Enfield Contintental GT650

SK 487S

SPRZEDANY

ME3CNEGT6MK002207

2021

Motocykl

38

Bili Bike Ronic

 

8 000,00

LXRBE1GY0K0900227

 

Motocykl

39

Moto Guzzi

 

SPRZEDANY

ZGUKZA001NM008559

2022

Motocykl

40

Triumph Rocket 3 GT

 

SPRZEDANY

SMTYBG10J5NAZ5543

2022

Motocykl

„„„„„„„„„„„„„„„„„PONIŻEJ GALERIA ZE ZDJĘCIAMI MOTOCYKLI„„„„„„„„„„„„„„„„„`

Warunkiem niezbędnym do złożenia oferty jest akceptacja INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO,

informuję, iż:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest doradca restrukturyzacyjny Bogumił Gołąbek pełniący rolę syndyka w postępowaniu upadłościowym, adres kancelarii Koszalin, ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, NIP: 6721749470, e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw należy kontaktować się z Administratorem poprzez kierowanie korespondencji na podany adres korespondencyjny lub adres e-mail.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie zgodnie z regulaminem sprzedaży nabywcy wierzytelności, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży wierzytelności.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest

– art. 6 ust. 1 lit. B RODO: wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO: konieczność dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też konieczność podjęcia obrony, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania).
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla konkretnego przetwarzania danych. Dane osobowe zebrane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO),

– sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO),

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO),

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.