SPRZEDAŻ WSTRZYMANA – Zarządca AGROBUD spółka z o. o. w restrukturyzacji sprzeda samochody osobowe

Bogumił Gołąbek

zarządca AGROBUD Spółka z o. o. w restrukturyzacji, ul. Szczecińska 42, 75-137 Koszalin,

KRS0000141357 NIP6690500550 REGON 330054500

Sygn. akt: KO1K/GRs/1/2023

Zaprasza do składania ofert na zakup samochodów osobowych wchodzących w majątek ww. spółki.

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN!

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości, można uzyskać w biurze zarządcy oraz pod numerem tel. (502742330).

Możliwość obejrzenia pojazdów po wcześniejszym umówieniu terminu z zarządcą!

Oferty zawierające cenę brutto należy składać BEZPOŚREDNIO DO ZARZĄDCY, na adres e-mail oraz do biura syndyka na adres:

ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin

lub e-mail:

doradca@restrukturyzacje.info.pl

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez zarządcę.

Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania warunków przez zarządcę – miejsce oględzin/odbioru: ul. Piłsudskiego 6 (I piętro) w Koszalinie lub w siedzibie spółki pod adresem Szczecińska 42. Potwierdzeniem transakcji będzie FAKTURA.

PODSTAWOWE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

4. Zarządca nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

6. Zarządca zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN!

Numer składnika

Marka i rodzaj pojazdu

Nr. rej.

Cena

VIN

Rok prod

Rodzaj pojazdu

1

VW Caddy

ZK6158H

SPRZEDANY

WV2ZZZ2KZGX137180

2016

Sam. Osobowy

2

VW Caddy

 

WV2ZZZ2KZKX104580

2019

Sam. Osobowy

3

VW Caddy

ZK97035

 

WV2ZZZ2KZ4X004314

2004

Sam. Osobowy

4

Dodge Viper

Z 2A8

SPRZEDANY

1B3ER69E6WV401367

1998

Sam. Osobowy

5

FSO Polonez

KBH544F

15.000,00

SUPB40CEBYW171422

2000

Sam. Osobowy

6

Daewo FSO Polonez Kombi

NDZ09884

4 500,00

SUPB40CEB1W178187

2001

Sam. Osobowy

19

FSO Warszawa Truck 1.6

NGIA941

4 500,00

SUPB05CEJXN073854

1999

Sam. osobowy

20

FSO Warszawa Truck 1.6

SCZ50987

4 500,00

SUPB05CEJWN069961

1998

Sam. Osobowy

21

Daewoo FSO Polonez Kombi

RPZA268

4 500,00

SUPB40CEBYW171554

2000

Sam. Osobowy

22

Daewoo Polonez caro plus

ZS5672F

4 500,00

SUPB01CEHVW104885

1997

Sam. osobowy

23

Mercedes

 

12 000,00

WDB12324310011082

 

Sam. Osobowy

24

Mercedes 123

 

6 500,00

WDB12322010075799

1982

Sam. Osobowy

25

Mercedes 123 coupe

 

11 500,00

12324310007804

1982

Sam. Osobowy

26

Mercedes 123 230C

 

11 500,00

12304310001101

1977

Sam. Osobowy

27

Mercedes 280S

 

7 900,00

WBD12602112022634

1983

Sam. Osobowy

28

Trabant 600

HOCN710

8 500,00

6312127

1963

Sam. Osobowy

29

Mercedes

 

11 500,00

12304310000684

 

Sam. Osobowy

30

Triump TR7-5

6L96LY

6 500,00

TC6110145LF

1980

Sam. Osobowy

31

Mercedes 123

 

11 500,00

WDB12324312013088

1985

Sam. Osobowy

32

Porsche 924

 

14 000,00

9247103725

1982

Sam. Osobowy

33

Fiat X19

 

65 000,00

128AS10109477

1979

Sam. Osobowy

34

BMW 1602

 

8 900,00

3956675

1974

Sam. Osobowy

37

Citroen DS

DAJ 575

6 000,00

4701621

 

Sam. Osobowy

41

Chevrolet Camaro

 

SPRZEDANY

1s87K3N110749

1973

Sam. Osobowy

42

Porsche 914

 

23 000,00

4742919232

 

Sam. Osobowy

43

Porsche 924

 

11 000,00

9246101077

 

Sam. Osobowy

44

Mercedes

 

5 000,00

WBD1241851F124786

 

Sam. Osobowy

45

Mercedes

 

11 500,00

WBD1231831F051907

 

Sam. Osobowy

46

Volvo

 

22 000,00

141348W312566

 

Sam. Osobowy

47

Ford

 

9 500,00

G3BTNP48104

 

Sam.

Osobowy

48

Saab

 

6 500,00

96752060610

 

Sam.

Osobowy

49

BMW 1800

 

19 000,00

1908298

 

Sam.

Osobowy

50

Volvo

PKI 7499

4 900,00

XLB343551HC343639

 

Sam.

Osobowy

51

BMW

 

7 500,00

WBA27910007040591

 

Sam.

Osobowy

52

ARO

DJA C211

3 500,00

134616

 

Sam.

Ciężarowy

Warunkiem niezbędnym do złożenia oferty jest akceptacja INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO,

informuję, iż:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest doradca restrukturyzacyjny Bogumił Gołąbek pełniący rolę syndyka w postępowaniu upadłościowym, adres kancelarii Koszalin, ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, NIP: 6721749470, e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw należy kontaktować się z Administratorem poprzez kierowanie korespondencji na podany adres korespondencyjny lub adres e-mail.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie zgodnie z regulaminem sprzedaży nabywcy wierzytelności, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży wierzytelności.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest

– art. 6 ust. 1 lit. B RODO: wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO: konieczność dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też konieczność podjęcia obrony, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania).
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla konkretnego przetwarzania danych. Dane osobowe zebrane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO),

– sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO),

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO),

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.