Hotel Diva Spa

SYNYDK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI ZA 30 % WYCENY NIERUCHOMOŚĆ znajdującą się w budynku (Hotel Diva Spa), ul. Kościuszki 16 w Kołobrzegu

– sala konferencyjna „Morskie Tango” o pow. 526,42 m2, (KW nr KO1L/00047507/0), na którą składa się: sala konferencyjna, pomieszczenie magazynu.

Regulamin, oszacowanie oraz dokumentacja nieruchomości w której posiadaniu jest syndyk dostępna jest w biurze syndyka oraz na: www.upadlosci.info.pl

Biuro syndyka: ul. Piłsudskiego 6 (II piętro), 75-511 Koszalin, e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl, tel. 502 742 330, tel. 94 344 87 39

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub jego unieważnienia bez podania przyczyn!


REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI nr 1/VII/DC

wchodzącej w skład masy upadłości Digger Constructions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie
(dawniej: Kornas Development II Sp. z o.o. S.K.A. w Kołobrzegu)

 I. PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY JEST prawo własności:

 1. lokalu niemieszkalnego nr 15 (sala konferencyjna „Morskie Tango”) stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 526,42 m2, położonego na poziomie – (minus) 1 w budynku (hotelu) przy ul. Kościuszki 16 w Kołobrzegu, opisany w KW nr KO1L/00047507/0, na którą składa się: sala konferencyjna, pomieszczenie magazynu.

II. TERMINY

 1. Oferty dotyczące wskazanych powyżej nieruchomości oferenci winni składać do Biura syndyka (ul. Piłsudskiego 6 (II piętro), 75-511 Koszalin) lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl).
 2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi 15 sierpnia 2017r. po godz. 12:00, poprzez porównanie ofert oraz przeprowadzenie ewentualnej aukcji z ofert jakie wpłynęły oraz wybór oferty.
 3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od 22 sierpnia 2017r. po godzinie 12:00.

 

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:

 1. Każda z ofert powinna zawierać:
 2. a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),
 3. b) oferowaną cenę netto (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,
 4. c) proponowany termin zapłaty (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 44 dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez syndyka, gdyż w terminie 45 dni od zatwierdzenia musi być zawarta umowa, a cała cena musi zostać zapłacona przed zawarciem umowy),
 5. d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,
 6. e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeńdo jego warunków.
 7. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

 

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:

 1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.
 2. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy masy upadłości o nr 53 1240 1428 1111 0010 6686 5004. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.
 4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
 5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca,
  w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.
 6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.
 7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.
 9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.
 10. W przypadku zatwierdzenia oferty, gdy kupujący jest czynnym płatnikiem podatku VAT może nabyć przedmiotową nieruchomość ze stawką 23% zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11, w związku z ust. 1 pkt 10. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późniejszymi zmianami). Oferent w takim przypadku zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zgodnie
  z treścią z załącznika do niniejszego regulaminu i złożenia go do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminie nie późniejszym niż na dzień przed planowaną sprzedażą – zawarciem umowy. Potwierdzenie złożenia tego oświadczenia przy zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości jest niezbędnym dokumentem do zawarcia transakcji, a oferent który nie spełni tego warunku będzie traktowany jako uchylający się od podpisania umowy.