ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP WIERZYTELNOŚCI – w łącznej kwocie 366.233,81 zł

Koszalin, 17 listopada 2021r.

Bogumił Gołąbek – syndyk masy upadłości

adres do korespondencji (Kancelaria syndyka):

ul. Piłsudskiego 6 (I piętro), 75-511 Koszalin

tel. +48 502 742 330, e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl

Upadły:

OUTKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa w upadłości

Konikowo 63, 76-024 Świeszyno

KRS 0000624270, Regon 364752146, NIP 4990657823

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP WIERZYTELNOŚCI

Działając jako syndyk w postępowaniu upadłościowym OUTKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Konikowie, (dalej: „upadły”), informuję, iż prowadzona jest sprzedaż wierzytelności przysługującej Upadłemu wobec dłużnika:

Marcina Sławomira Burdziuk, zam. w m. Konikowo 63, 76-024 Świeszyno (PESEL 84032113356),

w łącznej kwocie 366.233,81 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote, 81 gr.),

wynikającej z tytułu pobranych kwot na poczet zysku, a wynikających z zapisów w księgach rachunkowych spółki OUTKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości z/s w Konikowie.

Oferty dotyczące nabycia wierzytelności oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 30 listopada 2021r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk może zarządzić przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Syndyk wybierze ofertę najkorzystniejszą dla masy upadłości.

Szczegółowe informacje o wierzytelnościach można uzyskać w Kancelarii Syndyka.

Umowa przeniesienia wierzytelności zostanie podpisana po przekazaniu zaoferowanej sumy na konto masy upadłości.

Koszty wynikłe z podpisania umowy przeniesienia wierzytelności i należne podatki z tego tytułu ponosi nabywca.

Syndyk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za możliwość wyegzekwowania należności będących przedmiotem sprzedaży.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży wierzytelności w całości lub w części, lub jego unieważnienia w każdym czasie bez podania powodów.

W przypadku zaakceptowania oferty przez syndyka niezbędne będzie uzyskanie zgody sędziego-komisarza od czego syndyk uzależnia możliwość sprzedaży ruchomości.