ZAKOŃCZONO – Syndyk masy upadłości sprzeda akcje w spółce BUMAR KOSZALIN S.A. (KRS: 0000054448)

Syndyk masy upadłości
Bożeny Pankowskiej 
Sygn. akt KO1K/GUp-s/192/2023

 

 

Informuje o sprzedaży akcji w spółce:

  • 760 akcji o łącznej wartości 7.600 zł w Fabryce Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” S.A. (KRS: 0000054448). 

                                                                                                                                                                                                                         

Oferty cenowe dotyczące nabycia akcji oferenci winni
składać do kancelarii syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin
lub przesyłać skan podpisanej elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym)
na skrzynkę e-mail syndyk@upadlosci.info.pl,
a w przypadku skanu oferty zastrzega się konieczność jej dostarczenia oryginalnie podpisanej,
w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia

przesłania oferty w formie elektronicznej.

 

WYMOGI FORMALNE OFERTY.

Każda z ofert powinna zawierać:
a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres
zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),
b) oferowaną cenę w kwocie netto (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,
c) proponowany termin zapłaty – nie dłuższy niż 3 (trzy) dni robocze od dnia powiadomienia przez syndyka o zatwierdzeniu oferty,
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,
e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z ogłoszeniem sprzedaży, informacją o przetwarzaniu danych i nie wnosi zastrzeżeń
do jego warunków,

2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 13 lutego 2024r. po godz. 12:00.
W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk może zarządzić przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się,
iż aukcja nie będzie przeprowadzona w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Syndyk wybierze ofertę najkorzystniejszą dla masy upadłości.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Kancelarii Syndyka.
Umowa przeniesienia własności akcji zostanie podpisana po przekazaniu zaoferowanej sumy na konto masy upadłości.
Koszty wynikłe z podpisania umowy przeniesienia akcji i należne podatki z tytułu ponosi nabywca.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części, lub jego unieważnienia w każdym czasie bez podania powodów.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części, lub jego unieważnienia w każdym czasie bez podania powodów.