Zarządca PPH Fleisch Mannschaft Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji, sprzeda lokal mieszkalny o pow. 80.34m2 w Świdwinie

Zarządca PPH Fleisch Mannschaft Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Sygn. akt: VII GRs 5/21

SPRZEDA:

Prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 5, o powierzchni użytkowej 80.34 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem – piwnicą o pow. użytkowej 4,28 m2, położonego w Świdwinie przy ul. gen. bryg. J. Bartoszcze 1, na działce nr 3/205 w obrębie miasta Świdwin KW – KO2B/00023512/1

Właścicielem nieruchomości jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Fleisch Mannschaft Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością w restrukturyzacji

Oferty dotyczące nabycia nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, lub przesyłać na skrzynkę e-mail (), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości proszone są o kontakt pod numerem telefonu 572455310. Planowany termin oględzin:

————————21 listopada 2022r. w godzinach 12:00 – 14:00—————————

Link do operatu szacunkowego nieruchomości: https://drive.google.com/file/d/1ReCXTY3UfJgYpBsAJ4XTNAYxXeZiAADj/view?usp=sharing

Link do aukcji w serwisie otodom.pl: https://www.otodom.pl/pl/oferta/zarzadca-sprzeda-lokal-mieszkalny-w-swidwinie-ID4gMVR.html

Wszelkie informacje na temat nieruchomości, dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego oraz pod numerem telefonu 502742330.

REGULAMIN SPRZEDAŻY nieruchomości

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Fleisch Mannschaft Polska sp. z o.o.
w restrukturyzacji

I. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI.

Lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Gen. Bryg. Jacka Bartoszcze 1 w Świdwinie, na który składają się 3 pokoje, kuchnia łazienka, WC, przedpokój o łącznej pow. użytkowej 80,34m2 do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,28 m2, położonego na 2. piętrze budynku, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białogardzie, zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie księga wieczysta o nr KO2B/00023512/1, o wartości zgodnie z wyceną z dn. 3 lutego 2022r. o wartości 160.760 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych), natomiast dla sprzedaży wymuszonej o wartości: 112.530 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych), która to zarazem jest ceną minimalną.

II. TERMINY.

1. Oferty dotyczące nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać na skrzynkę e-mail (biuro@bgc.biz.pl).

2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 22 listopada 2022r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert zarządca zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od 29 listopada 2022r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY.

1. Każda z ofert powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

b) oferowaną cenę (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,

c) proponowany termin zapłaty – nie dłuższy niż 30 dni od dnia powiadomienia przez zarządcę
o zatwierdzeniu oferty,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków,

2. Zarządca może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY.

1. Wyboru oferty dokonuje zarządca po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Zarządca może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.

2. Zarządca może nie wybrać żadnej oferty.

3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o nr 52 1240 3712 1111 0011 1037 3608. Zarządca może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie
z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.

4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca,
w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.

6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Zarządca z ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.

7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.

8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje zarządca.

9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

10. Zgodnie z art. 129 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności wymaga sprzedaż przez dłużnika nieruchomości, tym samym zarządca niezwłocznie wystąpi o zgodę po wybraniu Nabywcy. Do momentu uzyskania odpowiedniej zgody nie jest możliwe dokonanie sprzedaży.