Syndyk sprzeda lokal mieszkalny o pow. 54.90 m2 (wraz z przynależną piwnicą i pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni użytkowej 25,79 m2) przy ulicy Radogoszczańskiej 3 w Koszalinie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI – Sygn. akt: VII GUp 270/21 „of”

SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI

Udział do ½ w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Radogoszczańskiej 3 w Koszalinie, położonego na działce nr 90/22 w obrębie 22 m. Koszalin, o powierzchni użytkowej 54,90 m2 (wraz z przynależną piwnicą i pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni użytkowej 25,79 m2), położonego na 2. piętrze budynku, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr KO1K/00098570/3, za kwotę nie mniejszą niż: 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych.

Oferty dotyczące nabycia nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 7 lutego 2023r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od 21 lutego 2023r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie

Link do operatu szacunkowego: https://drive.google.com/file/d/1FlguOkezWI7tOB2SDyGvtBChTlw6-ADk/view?usp=sharing

Link do aukcji w serwisie otodom.pl:

Wszelkie informacje na temat nieruchomości, regulamin i oszacowanie nieruchomości dostępne są w Kancelarii Syndyka, na stronie internetowej www.upadlosci.info.pl oraz pod numerem telefonu 502742330.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

REGULAMIN SPRZEDAŻY
prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Radogoszczańskiej 3 w Koszalinie

Zgodnie z art. 49111a Ustawy z dn. 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2020 poz. 1228, z późn. zm.) dokonano zawiadomienia o wyborze sposobu likwidacji składnika masy upadłości, na podstawie którego prowadzona jest sprzedaż zgodnie z poniższymi warunkami.

 I. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI.

Udział do ½ w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Radogoszczańskiej 3 w Koszalinie, położonego na działce nr 90/22 w obrębie 22 m. Koszalin, o powierzchni użytkowej 54,90 m2 (wraz z przynależną piwnicą i pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni użytkowej 25,79 m2), położonego na 2. piętrze budynku, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr KO1K/00098570/3 za kwotę nie mniejszą niż: 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych.

II. TERMINY.

 1. Oferty dotyczące zakupu nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres:
  ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać skan podpisanej oferty na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.
 2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 7 lutego 2023r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od 21 lutego 2023r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY.

 1. Każda z ofert powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

b) oferowaną cenę (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,

c) proponowany termin zapłaty – nie dłuższy niż 30 dni od dnia powiadomienia przez syndyka
o zatwierdzeniu oferty,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków,

         2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

 

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY.

 1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.
 2. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o nr 12 1160 2202 0000 0005 0652 8671. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie
  z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.
 4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
 5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca,
  w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.
 6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.
 7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.
 9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.