Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej w Gąskach, gm. Mielno

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Kamila Faryny (Faryna) zam. w Koszalinie

ogłasza SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI wchodzącej w skład masy upadłości:

– ½ prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działce rolnej) o powierzchni 0,3169 ha, położonej w Gąskach, gm. Mielno, dla której prowadzona jest KW nr KO1K/00085031/9 o wartości udziału wg oszacowania biegłego na kwotę: 110.000 (sto dziesięć tysięcy) zł.

Regulamin sprzedaży, pełna treść ogłoszenia, oszacowanie oraz cena minimalna dostępne są w biurze syndyka oraz na www.upadlosci.info.pl.

Oferty należy składać na adres biura syndyka lub na przesyłać na adres e-mail syndyk@upadlosci.info.pl. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi dn. 10 października 2016r. o godz. 12:00

Nieruchomości można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Biuro syndyka: ul. Piłsudskiego 6 (II piętro), 75-511 Koszalin, tel. 943448739, 502742330.

UWAGA: Udział w ½ prawa własności do przedmiotowej nieruchomości posiada syndyk masy upadłości Olgi Faryna w upadłości, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy w dn. 26 czerwca 2017r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VII GUp 89/17 „of”). Na syndyka wyznaczono Andrzeja Wojtalika – udział został włączony do masy upadłości.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.