Syndyk masy upadłości sprzeda garaż za cenę 30.000 złotych!

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym
pod sygn. akt GD1G/GUp-s/42/2024
sprzeda garaż z dzierżawą gruntu. 

Sprzedaż garażu o powierzchni ok. 24 m2 położonego w Lęborku za kwotę nie mniejszą niż 30.000 złotych.

Umowa dzierżawy terenu z miastem Lębork na którym położony jest garaż zawarta jest do dnia 2025 roku. 

                                                                                                                                                                                                               

PODSTAWOWE WARUNKI:

1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.