Zarządca Alpast Sp. z o.o. Sp. K. w restrukturyzacji sprzeda wyposażenie w atrakcyjnych cenach

                                                                                                                                                                                                       

Bogumił Gołąbek

Zarządca Alplast Sp. z o.o. Sp. K. w restrukturyzacji

Sygn. akt: KO1K/GRs/1/2024

SPRZEDA:  

 

L.P.NazwaModelIlośćCena netto proponowana Cena brutto proponowana 
1Analizator widma ROHDE & SCHWARZ FPC1000 FPC-P116.400,00 zł   7.872,00 zł   
2Automat Quadra DVC EVO do montażu komponentów SMDTWS-UX0PPDVCE1150.000,00 zł61.500,00 zł   
3Cyfrowa myjka ultradźwiękowa Reeco US300 14.800,00 zł   5.904,00 zł   
4Cyfrowa myjka ultradźwiękowa Reeco US400 19.700,00 zł   11.931,00 zł   
5Fala lutownicza DDM Novastar  8D-LF8D-LF161.580,00 zł   75.743,40 zł   
6Jednostka centralna obciążenia elektronicznego – Keysight N3300A  113.000,00 zł   15.990,00 zł   
7Kamera termowizyjna Fluke TiS40  17.286,00 zł   8.961,78 zł   
8Mechatronics Ręczna Drukarka szablonowa S10 112.000,00 zł   14.760,00 zł   
9Metrel Tester bezpieczeństwa Multitester MI2094 19.500,00 zł   11.685,00 zł   
10Miernik Mocy ITECH IT9121 IT9121 19.100,00 zł   11.193,00 zł   
11Młyn do tworzyw Ming Lee ML-SC 10V 112.500,00 zł   15.375,00 zł   
12Moduł obciązenia elektronicznego  KEYSIGHT TECHNOLOGIES N3304A 111.200,00 zł   13.776,00 zł 
13Moduł obciązenia elektronicznego  KEYSIGHT TECHNOLOGIES N3306A 216.000,00 zł   19.680,00 zł
14Moduł obciążenia elektronicznego Keysight N3302A 19.100,00 zł 11.193,00 zł   
15Multimetr laboratoryjny Keysight 34461A 25.200,00 zł6.396,00 zł
16Obciążenie elektroniczne EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-EL 3200-25 B15.680,00 zł 6.986,40 zł
17Oscyloskop cyfrowy InfiniiVision  KEYSIGHT TECHNOLOGIES DSOX3034TDSOX3034T143.900,00 zł   53.997,00 zł  
18Piec komorowy TWS 850TWS-UTWS0850112.700,00 zł   15.621,00 zł
19Ploter laserowy LASER-600 N 120.500,00 zł25.215,00 zł
20Podgrzewacz REECO PHA3 do PCB 19.630,00 zł   11.844,90 zł  
21Przenośna strugarka grubościowa Dewalt DW733DW733-QS12.099,00 zł  2.581,77 zł
22Siłomierz Imada MX 2-500NMX2-5CCN110.840,00 zł13.333,20 zł
23Stacja Lutownicza  Pace MBT301E 8007-048115.100,00 zł  6.273,00 zł  
24Szlifierka Narzędziowa Automatyczna ANB-5E 150.000,00 zł61.500,00 zł  
25Traktor ogrodowy Tornado 5108 W 2T1220481/ST218.571,00 zł 10.542,33 zł
26Twardościomierz Hoytom Minor R 112.900,00 zł15.867,00 zł
27Urządzenie REECO RS300Q do montażu i demontażu SMD/BGA 210.840,00 zł  13.333,20 zł
28Urządzenie tnąco kształtujące Iteco Superform/AP7915.10231  8.800,00 zł10.824,00 zł
29Wiązarka półautomatyczna Promag TP-202CETP-202CE12.450,00 zł3.013,50 zł
30Wózek podnośnikowy  Promag Elektryczny HI-Truck 45 Plus CDD15R-IICDD15R-II134.430,00 zł42.348,90 zł
31Wtryskarka Linguang FL-170  1165.000,00 zł202.950,00 zł
32Wykrawarka Boschert COMPACT 1250 1520.000 zł  639.600,00 zł
33Zasilacz laboratoryjny Keysight AC6803A 122.800,00 zł28.044,00 zł    

                                                                                                                                                                                                       

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości, można uzyskać w biurze zarządcy oraz pod numerem tel. (502742330).

Oferty zawierające cenę brutto należy składać bezpośrednio do dłużnika lub do zarządcy na adres kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego na adres:

ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin

lub e-mail:

doradca@restrukturyzacje.info.pl

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez zarządcę.

Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania warunków przez zarządcę.

                                                                                                                                                                                                       

PODSTAWOWE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

4. Zarządca nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

6. Zarządca zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                                                                                                       

Warunkiem niezbędnym do złożenia oferty jest akceptacja INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO,

informuję, iż:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest doradca restrukturyzacyjny Bogumił Gołąbek pełniący rolę syndyka w postępowaniu upadłościowym, adres kancelarii Koszalin, ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, NIP: 6721749470, e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw należy kontaktować się z Administratorem poprzez kierowanie korespondencji na podany adres korespondencyjny lub adres e-mail.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie zgodnie z regulaminem sprzedaży nabywcy wierzytelności, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży wierzytelności.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest

– art. 6 ust. 1 lit. B RODO: wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO: konieczność dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też konieczność podjęcia obrony, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania).
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla konkretnego przetwarzania danych. Dane osobowe zebrane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO),

– sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO),

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO),

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.