Syndyk sprzeda 1/4 udziału w nieruchomości lokalowej w miejscowości Rumsko

Syndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt: GD1G/GUp-s/708/2023
sprzeda udział 1/4 do nieruchomości lokalowej.

 • nieruchomość lokalowa położona w miejscowości Rumsko Nr 27  w gminie Główczyce, powiat słupski 
 • na działce nr 64/9 w obrębie Rumsko 
 • o powierzchni użytkowej 69,00 m2
 • położone na II piętrze ( ostatnie pod dachem) 
 • dla której prowadzona jest księga wieczysta SL1S/00046332/9 przez Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. 

                                                                                                                                                                                                                                     

Wartość 1/4 udziału w nieruchomości 20.820 zł
(dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia)
złotych.

Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi 7 maja 2024 roku po godzinie 12:00. 
W przypadku  zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji,
gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

                                                                                                                                                                                                                                     

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 

 

Opis lokalizacji nieruchomości lokalowej:

 • nieruchomość lokalowa zlokalizowana we wsi Rumsko położona jest nieopodal drogi wojewódzkiej nr 213, 
 • budynek mieszkalny został wybudowany w roku 1989
 • budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem
 • lokalizacja nieruchomości korzystna, 
 • nieruchomość gruntowa uzbrojona w linię energetyczną i sieć wodociągowo-kanalizacyjną

Opis nieruchomości lokalowej: 

 • powierzchnia użytkowa 69,00 m2
 • ogrzewanie na piec stalowy na paliwo stałe, 
 • skład nieruchomości: 

– 4 pokoje
– kuchnia
– łazienka z WC
– przedpokój 

 • podłoga z paneli deskowych i wykładziny pcv,
 • posadzki z terakoty starego typu i lastryka,
 • okna z profili PCV 

Ogólny stan techniczny: 

 • panele podłogowe rozeschnięte i znacznie zużyte
 • na sufitach znaczne plamy po zalaniach z dachu
 • okładziny z glazury słabo trzymają się ściany, są wybrakowane
 • lokal zamieszkiwany o złym stanie utrzymania
 • kwalifikuje się do remontu kapitalnego 
 • niski standard wyposażenia.  

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

Zgodnie z art. 49111a Ustawy z dn. 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2022 poz. 1520,
z późn. zm.) dokonano zawiadomienia o wyborze sposobu likwidacji składnika masy upadłości, na podstawie którego prowadzona jest sprzedaż zgodnie z poniższymi warunkami.

 I SPRZEDAŻ UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI.

 1. Udział do 1/4 w nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w Rumsku 27 gmina Główczyce, na działce nr 64/9 w obrębie Rumsko, o powierzchni użytkowej 69,00 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00046332/9, o wartości: 29.740 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) – numer składnika masy upadłości 2.1, która zarazem jest kwotą minimalną. aś przy sprzedaży
  wymuszonej ww. nieruchomości wartość wynosi 20.820zł (dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia złotych).

II TERMINY.

 1. Oferty dotyczące nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać skan podpisanej oferty na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), przy czym oryginał oferty powinien zostać dostarczony do kancelarii syndyka nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przesłania oferty.
 2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 7 maja 2024r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od 14 maja 2024r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY.

 1. Każda z ofert powinna zawierać:
  a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),
  b) oferowaną cenę (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,
  c) proponowany termin zapłaty – nie dłuższy niż 30 dni od dnia powiadomienia przez syndyka
  o zatwierdzeniu oferty,
  d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,
  e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków, syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty lub od części odstąpić.

IV POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY.

 1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.
 2. Syndyk może nie wybrać żadnej z przedstawionych ofert.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o numerze
  54 1160 2202 0000 0005 7245 3868 w Millennium Bank S.A. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależnia związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.
 4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
 5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca,
  w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.
 6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.
 7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.
 9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

V INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest doradca restrukturyzacyjny Bogumił Gołąbek pełniący rolę syndyka w postępowaniu upadłościowym, adres kancelarii Koszalin, ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, NIP: 6721749470, e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw należy kontaktować się z Administratorem poprzez kierowanie korespondencji na podany adres korespondencyjny lub adres e-mail.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie zgodnie z regulaminem sprzedaży nabywcy nieruchomości, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży ww. nieruchomości.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. B RODO: wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe.

 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO: konieczność dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też konieczność podjęcia obrony, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania).
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla konkretnego przetwarzania danych. Dane osobowe zebrane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
 5. W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO),

– sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO),

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO),

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.