OKAZJA! Syndyk sprzeda 1/6 udziału w lokalu mieszkalnym w USTCE

Syndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt: GD1G/GUp-s/705/2023
sprzeda udział 1/6 do nieruchomości lokalowej. 

 • nieruchomość położona przy ul. Grunwaldzkiej 20 lokal mieszkalny numer 38 w miejscowości Ustka
 • na działce nr 1209/1 w obrębie miasta Ustka 
 • nieruchomość zlokalizowana na parterze budynku
 • o powierzchni użytkowej 37,11 m2
 • dla której prowadzona jest księga wieczysta SL1S/00087240/6  przez Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Słupsku 

                                                                                                                                                                                                                                   

Wartość 1/6 udziału w nieruchomości 32.560 zł
(trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt)
złotych dla aktualnego sposobu użytkowania,
SPRZEDA ZA KWOTĘ NIE MNIEJSZĄ NIŻ
18.315 ZŁ
(osiemnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych)

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 9 lipca 2024r. po godz. 12:00.
W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji,
gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

                                                                                                                                                                                                                                   

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 

Opis lokalizacji nieruchomości lokalowej:

 • nieruchomość lokalowa zlokalizowana w Ustce, która jest miastem portowym, uzdrowiskowym z dwoma letnimi kąpieliskami morskimi, 
 • blok wybudowany w latach 1976,
 • budynek podpiwniczony,
 • bliska odległość od centrum miasta,
 • nieruchomość uzbrojona w linię energetyczną, sieć wodociągowo-kanalizacyjną i gazową.

Opis nieruchomości lokalowej: 

 • powierzchnia użytkowa 37,11 m2,
 • 2 pokoje,
 • kuchnia,
 • łazienka,
 • WC,
 • przedpokój,
 • podłoga z paneli deskowych, a posadzki z terakoty,
 • okna z profilem PCV,
 • stan techniczny ocenia się jako zadowalający, 
 • drzwi wejściowe antywłamaniowe. 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                   

REGULAMIN SPRZEDAŻY
udziału do 1/6 w nieruchomości lokalowej nr 38,
położonej przy Grunwaldzkiej 20 w Ustce.

Zgodnie z art. 49111a Ustawy z dn. 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2022 poz. 1520,
z późn. zm.) dokonano zawiadomienia o wyborze sposobu likwidacji składnika masy upadłości, na podstawie którego prowadzona jest sprzedaż zgodnie z poniższymi warunkami.

 I SPRZEDAŻ UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI.

 1. Udział do 1/6 w nieruchomości lokalowej nr 38, położonej przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Ustce, na działce nr 1209/1, o powierzchni użytkowej 37,11 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00087240/6, o wartości: 32.560 zł (trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych) – numer składnika masy upadłości 2.1, sprzeda za kwotę nie mniejszą niż 18.315 zł (osiemnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych).

II TERMINY.

 1. Oferty dotyczące zakupu nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres:
  ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać skan podpisanej elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) oferty na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl),
  a w przypadku skany oferty zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.
 2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 9 lipca 2024r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od 16 lipca 2024r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY.

 1. Każda z ofert powinna zawierać:
 2. a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),
 3. b) oferowaną cenę (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,
 4. c) proponowany termin zapłaty – nie dłuższy niż 30 dni od dnia powiadomienia przez syndyka
  o zatwierdzeniu oferty,
 5. d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,
 6. e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków,
 7. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty lub od części odstąpić.

IV POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY.

 1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.
 2. Syndyk może nie wybrać żadnej z przedstawionych ofert.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o numerze
  30 1160 2202 0000 0005 7237 8931 w Millennium Bank S.A. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależnia związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.
 4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
 5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca,
  w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.
 6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.
 7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.
 9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

V INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest doradca restrukturyzacyjny Bogumił Gołąbek pełniący rolę syndyka w postępowaniu upadłościowym, adres kancelarii Koszalin, ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, NIP: 6721749470, e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw należy kontaktować się z Administratorem poprzez kierowanie korespondencji na podany adres korespondencyjny lub adres e-mail.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie zgodnie z regulaminem sprzedaży nabywcy nieruchomości, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży ww. nieruchomości.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. B RODO: wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe.

 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO: konieczność dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też konieczność podjęcia obrony, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania).
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla konkretnego przetwarzania danych. Dane osobowe zebrane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
 5. W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO),

– sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO),

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO),

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.