ZAKOŃCZONE Syndyk masy upadłości Klaudii Ostrowskiej sprzeda udziały w spółce KO-VER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 774097)

Syndyk masy upadłości

Klaudii Ostrowskiej

Sygn. akt: GD1G/GUp-s/409/2023

Informuje o sprzedaży udziałów:

 – 30 udziałów o łącznej wartości 3.000 zł w KO-VER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 774097);

za najwyższą zaoferowaną cenę.

Oferty dotyczące nabycia wierzytelności oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 24 listopada 2023r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk może zarządzić przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Syndyk wybierze ofertę najkorzystniejszą dla masy upadłości. Szczegółowe informacje o wierzytelnościach można uzyskać w Kancelarii Syndyka.

Umowa przeniesienia wierzytelności zostanie podpisana po przekazaniu zaoferowanej sumy na konto masy upadłości. Koszty wynikłe z podpisania umowy przeniesienia wierzytelności i należne podatki z tego tytułu ponosi nabywca.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części, lub jego unieważnienia w każdym czasie bez podania powodów.