SPRZEDANE Syndyk masy upadłości Digger Constructions Sp. z o.o. S.K.A. sprzeda wierzytelność o wartości około 3 000 000zł.

Syndyk masy upadłości Bogumił Gołąbek

Upadły:

Digger Constructions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w upadłości likwidacyjnej, ul. Zwycięstwa 126, 75-614 Koszalin

(dawniej: Kornas Development II sp. z o.o. S.K.A., ul. Św. Wojciecha 10, 78-100 Kołobrzeg)

KRS 0000405957, NIP 6711810334, REGON 32115397

Sygn. akt: VII GUp 22/14

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP

WIERZYTELNOŚCI

Działając jako syndyk masy upadłości Digger Constructions Sp. z o.o. S.K.A.
w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie (dawniej: Kornas Development II Sp. z o.o. S.K.A.
w Kołobrzegu – dalej jako „upadły”) informuję, iż prowadzona jest sprzedaż wierzytelności przysługującej Upadłej spółce od osoby fizycznej wynikającej z:

  1. prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie I Wydział Cywilny z dnia 14 listopada 2017 roku, sygn. akt. I C 241/16, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dn. 27 sierpnia 2019 roku,
  2. prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 18 lipca 2019 roku, sygn. akt. I ACa 591/18, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dn. 27 sierpnia 2019 roku,

przysługującą od osoby fizycznej na KWOTĘ GŁÓWNĄ 1.977.980,00 zł + odsetki do dn. 31.01.2023r. (928.713,37zł) wraz z kosztami pobocznymi (25.942,76zł)

Sprzedaż za najwyżej zaoferowaną cenę zakupu wierzytelności. 

Oferty dotyczące nabycia wierzytelności oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, lub przesyłać podpisany elektronicznym podpisem skan na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl).

Rozpatrzenie ofert nastąpi 5 grudnia 2023 roku po godzinie 12:00. 

Szczegółowe informacje oraz pełna treść zaproszenia do złożenia oferty dostępna jest w Kancelarii Syndyka lub na stronie www.upadlosci.info.pl

Szczegółowe informacje o wierzytelnościach można uzyskać w Kancelarii Syndyka.

Umowa przeniesienia wierzytelności zostanie podpisana po przekazaniu zaoferowanej sumy na konto masy upadłości.

Koszty wynikłe z podpisania umowy przeniesienia wierzytelności i należne podatki z tego tytułu ponosi nabywca.

Syndyk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za możliwość wyegzekwowania należności będących przedmiotem sprzedaży.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży wierzytelności w całości lub w części, lub jego unieważnienia w każdym czasie bez podania powodów.

Warunkiem niezbędnym do złożenia oferty jest akceptacja INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO,

informuję, iż:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest doradca restrukturyzacyjny Bogumił Gołąbek pełniący rolę syndyka w postępowaniu upadłościowym, adres kancelarii Koszalin, ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, NIP: 6721749470, e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw należy kontaktować się z Administratorem poprzez kierowanie korespondencji na podany adres korespondencyjny lub adres e-mail.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie zgodnie z regulaminem sprzedaży nabywcy wierzytelności, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży wierzytelności.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest

– art. 6 ust. 1 lit. B RODO: wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO: konieczność dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też konieczność podjęcia obrony, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania).
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla konkretnego przetwarzania danych. Dane osobowe zebrane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO),

– sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO),

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO),

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.