SYNDYK sprzeda obrazy na płycie granitowej w cenie 1.500 zł za 4 sztuki!

Syndyk masy upadłości

Katarzyny Ładziejewskiej

syng. akt: KO1K/GUp/60/2023

sprzeda z wolnej ręki:

Obrazy na płycie granitowej z podobizną m.in. Jezusa oraz Matki Boskiej.
Wysoka jakość wykonania! 
! TYLKO 1.500 ZŁ ZA 4 SZTUKI !

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w biurze syndyka oraz pod numerem tel. 502-742-330.

Oferty zawierające cenę brutto należy składać na adres e-mail oraz do biura syndyka na adres:
syndyk masy upadłości Katarzyny Ładziejewskiej,
ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin lub e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka.

Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka – miejsce oględzin/odbioru: ul. Piłsudskiego 6 (I piętro) w Koszalinie. Potwierdzeniem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży.

PODSTAWOWE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 🙂