SPRZEDANE – Syndyk zaprasza do złożenia oferta nabycia 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej w Gąskach, gm. Mielno

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Kamila Faryny (Faryna) zam. w Koszalinie

ogłasza SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI wchodzącej w skład masy upadłości:

– ½ prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działce rolnej) o powierzchni 0,3169 ha, położonej w Gąskach, gm. Mielno, dla której prowadzona jest KW nr KO1K/00085031/9 o wartości udziału wg oszacowania biegłego na kwotę: 110.000 (sto dziesięć tysięcy) zł.

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ!

Regulamin sprzedaży, pełna treść ogłoszenia, oszacowanie oraz cena minimalna dostępne są w biurze syndyka oraz na www.upadlosci.info.pl.

Oferty należy składać na adres biura syndyka lub na przesyłać na adres e-mail syndyk@upadlosci.info.pl.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem.

 

Biuro syndyka: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, tel. 943448739, 502742330.

UWAGA: Udział w ½ prawa własności do przedmiotowej nieruchomości posiada syndyk masy upadłości Olgi Faryna w upadłości, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy w dn. 26 czerwca 2017r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VII GUp 89/17 „of”). Na syndyka wyznaczono Andrzeja Wojtalika – udział został włączony do masy upadłości.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI
Kamila Faryny (Faryna) w upadłości – 2

 

I. SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI

1. Przedmiotem sprzedaży jest ½ prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działce rolnej) o powierzchni 0,3169 ha, położonej w Gąskach, gm. Mielno, dla której prowadzona jest KW nr KO1K/00085031/9.

2. W dn. 18 lipca 2017r. biegły sądowy wykonał oszacowanie prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na kwotę 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) zł, z czego udział ½ w nieruchomości wynosi110.000 (sto dziesięć tysięcy) złotych.

3. Udział w ½ prawa własności do ww. nieruchomości posiada syndyk masy upadłości Olga Faryna w upadłości, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy w dn. 26 czerwca 2017r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VII GUp 89/17 „of”). Na syndyka wyznaczono Andrzeja Wojtalika – udział został włączony do masy upadłości.

 

II. TERMINY

1. Oferty dotyczące wskazanych powyżej nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka:

ul. Piłsudskiego 6 (II piętro), 75-511 Koszalin lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl).

2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi dn. 7 sierpnia 2018r. o godz. 12:00, poprzez porównanie ofert oraz przeprowadzenie ewentualnej aukcji z ofert jakie wpłynęły, dla danej nieruchomości oraz wybór oferty.

3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od dn. 14 sierpnia 2018r.

 

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:

1. Każda z ofert powinna zawierać: 

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

b) oferowaną cenę brutto (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,

c) proponowany termin zapłaty (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 44 dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez syndyka, gdyż w terminie 45 dni od zatwierdzenia syndyk chce zawrzeć umowę, a cała cena musi zostać zapłacona przed zawarciem umowy)

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotusprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeńdo jego warunków.

2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

 

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.

2. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o nr 37 1240 1428 1111 0010 7173 9251. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.

4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca,
w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.

6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.

7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu. 

8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.

9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.