ZARZĄDCA OGŁASZA SPRZEDAŻ PAKIETU WIERZYTELNOŚCI NA KWOTĘ ok. 620 tys. złotych

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z/s w Koszalinie 

Ogłasza SPRZEDAŻ PAKIETU WIERZYTELNOŚCI przysługujących spółce wobec 40-tu dłużników spółki potwierdzonych wyrokami i/lub innymi tytułami egzekucyjnymi na kwotę główną ok. 620 tys. złotych.

Pisemną ofertę wraz z oferowaną ceną za pakiet wierzytelności należy składać do biura spółki.

Miejsce składania ofert: ul. Zwycięstwa 115, 75-601 Koszalin lub email: zarzadca@kpbp-przemyslowka.pl

Szczegółowe informacje o wierzytelnościach można uzyskać po kontakcie z zarządcą.

Umowa przeniesienia wierzytelności zostanie podpisana po przekazaniu zaoferowanej sumy na konto spółki.

Koszty wynikłe z podpisania umowy przeniesienia wierzytelności i należne podatki z tego tytułu ponosi nabywca.

Zarządca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za możliwość wyegzekwowania należności będących przedmiotem sprzedaży.

Zarządca zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży wierzytelności w całości lub w części, lub jego unieważnienia w każdym czasie bez podania powodów

Sprzedaż wierzytelności – VACKU-PLAST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

SPRZEDANE – sprzedaż wierzytelności – VACKU-PLAST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości VACKU-PLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Lulewiczkach 3 ogłasza SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI przysługujących Upadłemu wobec dłużnika TOUT-EXPORT DOMINIQE AKL na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie z dn. 23 października 2015r., sygn. akt VGC-upr 623/13, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dn. 19 stycznia 2016r. – należność główna 5.674zł + odsetki

Czytaj dalej Sprzedaż wierzytelności – VACKU-PLAST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej