KPBP „Przemysłówka” Sp. z o.o. w restrukturyzacji przyjmuje oferty NABYCIA lub DZIERŻAWY nieruchomości

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
„Przemysłówka” Sp. z o.o.

w restrukturyzacji z/s w Koszalinie

przyjmuje oferty NABYCIA lub DZIERŻAWY nieruchomości:

Lp. Nr księgi wieczystej Opis nieruchomości użytkowanie wieczyste, Koszalin wielkość działki w m2 Wartość oszacowania Bieżąca wycena
1 KO1K/00025491/3 ul. BoWiD 14, dz. 13, obr. 7  16 800 1 209 264 zł 1 209 264 zł
2 KO1K/00025491/3 ul. BoWiD 14, dz. 15, obr. 7  5 634 10 878 275 zł 10 878 275 zł
3 KO1K/00025491/3 ul. BoWiD 14, dz. 18, obr. 7  4 234 3 402 683 zł 3 402 683 zł
4 KO1K/00025491/3 ul. BoWiD 14, dz. 19/1, obr. 7  14 373 8 701 005 zł 4 900 000 zł
5 KO1K/00047393/6 ul. Zwycięstwa 115, dz. 267, obr. 20  970 4 735 000 zł 3 525 900 zł

Regulamin
sprzedaży, oszacowanie oraz informacje o nieruchomościach dostępne są w biurze
spółki (ul. Zwycięstwa 115, Koszalin) oraz na www.kpbp-przemyslowka.pl i www.restrukturyzacje.info.pl

Oferty należy
składać na adres biura spółki lub przesyłać na adres
e-mail przemyslowka@kpbp-przemyslowka.pl lub doradca@restrukturyacje.info.pl . Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi dn. 19 lutego 2019r. po godz.
12:00.

Nieruchomości
można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zarządcą.

Zarządca zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży
bez podania przyczyn.

 

ul. BoWiD

 

ul. Zwycięstwa 115

http://kpbp-przemyslowka.pl/

 

 

UWAGA, MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI I ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP CZĘŚCI GRUNTU ok. 8,4 TYS. m2 - propozycja podziału działki na załączonym zdjęciu.

REGULAMIN SPRZEDAŻY

I. DOKŁADNE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY.

1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 16.800 m2 opisanej w KW nr KO1K/25491/3 położonej w Koszalinie przy ul. BOWiD 14, oznaczonej jako dz. nr 13, obręb 7 Koszalin.

2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 5.634 m2 opisanej w KW nr KO1K/25491/3 poł. w Koszalinie przy ul. BOWiD 14, oznaczonej jako dz. nr 15,
obr. 7 Koszalin.

3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 4.234 m2 opisanej w KW nr KO1K/00025491/3 położonej w Koszalinie przy ul. BOWiD 14, oznaczonej jako dz. nr 18, obr. 7 Koszalin.

4. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 14.373 m2 opisanej w KW nr KO1K/00025491/3 położonej w Koszalinie przy ul. BOWiD 14, oznaczonej jako dz. nr 19/1, obr. 7 Koszalin.

5. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 970 m2 zabudowanej 5-kondygnacyjnym budynkiem biurowo-usługowym o pow. całk. 1.679 m2, pow. pomieszczeń biurowo-usługowych 1169 m2 opisanej w KW nr KO1K/47393/6 położonej w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 115, oznaczonej jako dz. nr 267, obr. 20 Koszalin.

6. Spółka (zarządca) będzie preferowała zakup całych nieruchomości. Jednocześnie nie wyklucza się przeprowadzenia sprzedaży udziału w nieruchomości.

II. TERMINY

1. Oferty dotyczące nabycia wskazanych powyżej nieruchomości (oferta podpisana, zeskanowana) oferenci winni składać na adres e-mail: doradca@restrukturyzacje.info.pl i/lub przemyslowka@kpbp-przemyslowka.pl. Wersja podpisana powinna zostać niezwłocznie, w ciągu 3 (trzech) dni roboczych dostarczona do siedziby spółki – pod adres ul. Zwycięstwa 115, 75-601 Koszalin.

2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 19 lutego 2019r. po godz. 12:00, poprzez porównanie ofert i ewentualne przeprowadzenie aukcji z ofert jakie wpłynęły oraz wybór oferty, gdzie zastrzega się, iż ewentualna aukcja nie będzie przeprowadzana
w rozumieniu kodeksu cywilnego.

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:

1. Każda z ofert powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

b) oferowaną cenę netto (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,

c) proponowany termin zapłaty całej kwoty w ciągu 14 dni od dnia zaakceptowania oferty – nie później niż w dniu podpisania aktu notarialnego (decyduje data wpływu środków w wskazany przez sprzedającego rachunek bankowy).

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotusprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z zasadami sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków.

2. Zarządca może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Wyboru oferty dokonuje zarządca po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Zarządca może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.

2. Zarządca może nie wybrać żadnej oferty.

3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy wskazany przez zarządcę. Nabywca jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 30% zaakceptowanej ceny nabycia w ciągu 2 (dwóch) dni lub innym określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.

4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w warunkach sprzedaży, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.

6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.

7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszych warunków sprzedaży.

8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje zarządca.

9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

 

 

Załącznik do regulaminu:

Sposób użytkowania nieruchomości oraz wartość wg operatów z dn. 21.12.2017 – stan na 31 stycznia 2019r.

 

Syndyk sprzeda 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym w Koszalinie przy ul. Bocznej

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI przy ul. Bocznej 7/3 w Koszalinie WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI – VII GUp 37/18 of

I. SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI

1. prawo własności do ½ udziału lokalu mieszkalnego własnościowego mieszczącego się w Koszalinie przy ul. Bocznej 7/3 – składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i balkonu o pow. użytkowej 51,70m2, opisanego w KW nr KO1K/(pokaż numer) za kwotę nie mniejszą niż: 90.650 (dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych– zgodnie z oszacowaniem biegłego sądowego.

2. Na 26 listopada 2018r. z pozostałego udziału w przedmiotowej nieruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Sylwia Szczepaniak, prowadzi egzekucję z nieruchomości – sprawa nr III Km 44/17.

II. TERMINY

1. Oferty dotyczące wskazanych powyżej nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać na skrzynkę e-mail ().

2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi dn. 18 grudnia 2018r. po godz. 12:00, poprzez porównanie ofert oraz przeprowadzenie ewentualnej aukcji z ofert jakie wpłynęły oraz wybór oferty, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od dn. 8 stycznia 2019r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:

1. Każda z ofert powinna zawierać: 

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

b) oferowaną cenę netto (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,

c) proponowany termin zapłaty.

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu
sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeńdo jego warunków.

2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.

2. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o nr 93 1240 1428 1111 0010 2931 4129. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.

4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.

6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.

7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu. 

8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.

9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

https://www.otodom.pl/oferta/syndyk-sprzeda-1-2udzialu-w-nieruchomosci-koszalin-ID3RhPK.html

Syndyk sprzeda 1/2 udziału w lokalu użytkowym w Koszalinie przy ul. Dąbka

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI przy ul. Dąbka 3A w Koszalinie WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI – sygn. akt VII GUp 37/18 of

I. SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI

1. prawo własności do ½ udziału lokalu użytkowego przy ul. Dąbka 3A w Koszalinie, na który składają się pomieszczenia: recepcja -1, gabinet pielęgniarek -1, gabinet lekarza -1, gabinet stomatologiczny -1, gabinet ginekologiczny -1, magazyn bielizny-1, sanitarny kobiet -1, WC pacjentów -1, WC personelu -1, pokój socjalny -1, korytarz -1, hall -1 i przedsionek -1 o pow. użytkowej 131,74m2, opisany w KW KO1K/(pokaż numer) za kwotę nie mniejszą niż: 340.810 (trzysta czterdzieści tysięcy osiemset dziesięć) zł– zgodnie z oszacowaniem biegłego sądowego.

2. Na 26 listopada 2018r. z pozostałego udziału w przedmiotowej nieruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński, prowadzi egzekucję z nieruchomości – sprawa nr Km 817/18.

3. Nieruchomość jest przedmiotem najmu.

II. TERMINY

1. Oferty dotyczące wskazanych powyżej nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać na skrzynkę e-mail ().

2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi dn. 18 grudnia 2018r. po godz. 12:00, poprzez porównanie ofert oraz przeprowadzenie ewentualnej aukcji z ofert jakie wpłynęły oraz wybór oferty, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od dn. 8 stycznia 2019r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:

1. Każda z ofert powinna zawierać: 

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

b) oferowaną cenę netto (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,

c) proponowany termin zapłaty.

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu
sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeńdo jego warunków.

2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.

2. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o nr 93 1240 1428 1111 0010 2931 4129. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.

4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.

6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.

7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu. 

8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.

9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

https://www.otodom.pl/oferta/syndyk-sprzeda-1-2udzialu-w-lokalu-uzytk-koszalin-ID3RhTa.html

KPBP „PRZEMYSŁÓWKA” sp. z o.o. w restrukturyzacji wynajmie pomieszczenia w budynku biurowo-usługowym w centrum Koszalina

Koszalińskie Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „PRZEMYSŁÓWKA” sp. z o.o. w restrukturyzacjiwynajmie pomieszczenia w budynku biurowo-usługowym w centrum Koszalina Czytaj dalej KPBP „PRZEMYSŁÓWKA” sp. z o.o. w restrukturyzacji wynajmie pomieszczenia w budynku biurowo-usługowym w centrum Koszalina

KPBP „Przemysłówka” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z/s w Koszalinie sprzeda nieruchomości zabudowane oraz inwestycyjne

  1. Budynek biurowo-usługowy w centrum Koszalina

Pięciokondygnacyjny budynek biurowo-usługowy (powierzchnia użytkowa 1679 m2, powierzchnia pomieszczeń biurowo-usługowych 1169 m2 ) usytuowany na ogrodzonej działce o powierzchni 970 m2 w centrum Koszalina przy ul. Zwycięstwa 115.

2. Działki zabudowane i inne tereny inwestycyjne w Koszalinie przy ul. BOWiD 14: 

– działka Nr 19/1 obręb 7 o pow. 1,4373 ha

– działka nr 20/1 obręb 7 o pow. 1,9092 ha

– działki nr 21/2 obręb 7 o pow. 0,8432 ha

Czytaj dalej KPBP „Przemysłówka” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z/s w Koszalinie sprzeda nieruchomości zabudowane oraz inwestycyjne