SPRZEDANE – Syndyk sprzeda – Tokarkę LT 52 z napędzanymi narzędziami i podajnikiem pręta

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Renaty Rakowskiej

Sprzeda z wolnej ręki

Tokarkę LT 52 z napędzanymi narzędziami i podajnikiem pręta

zgodnie z warunkami sprzedaży

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w biurze syndyka oraz pod numerem tel. (502742330).

UWAGA: możliwość konsultacji w zakresie stanu maszyny z operatorem.

CENA: 31.000 ZŁOTYCH (nowa cena).

Oferty zawierające cenę brutto należy składać na adres e-mail oraz do biura syndyka na adres: syndyk masy upadłości Renaty Rakowskiej, ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin lub e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka.

Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka – miejsce oględzin/odbioru: Szczecinek, Aleja Armii Krajowej 78 (woj. zachodniopomorskie). Koszty transportu ponosi nabywca. Potwierdzeniem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży.

PODSTAWOWE WARUNKI:

  1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.
  2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
  3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.
  4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.
  5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.
  6. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.