SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI przysługujących ASBUD Technika Grzewcza Kapsa, Łukasiewicz sp. j. z siedzibą w Koszalinie – drugie ogłoszenie – PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT

syndyk masy upadłości ASBUD Technika Grzewcza Kapsa, Łukasiewicz sp. j. z siedzibą w Koszalinie

ogłasza SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI przysługujących Upadłemu wobec dłużnika TESS POLSKA Sp. z o.o. na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. akt V GNc 74/18 z dn. 16 stycznia 2018r. opatrzonego w klauzulę wykonalności – wartość przedmiotu sporu 5.842,50 zł wraz z:

– odsetkami ustawowymi od kwoty 4.797 zł od dn. 27.08.2015r. do dn. 31.12.2015r. i odsetkami ustawowymi od dn. 01.01.2016r. do dnia zapłaty i odsetkami za opóźnienie od kwoty 1.045 zł od dn. 10.06.2016r. do dnia zapłaty, oraz

– kwota 1280 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

za kwotę nie mniejszą niż: 500 zł (pięćset złotych). Syndyk wybierze ofertę najkorzystniejszą dla masy upadłości.

UWAGA – NOWY TERMIN!

Pisemną ofertę wraz z oferowaną ceną za wierzytelność należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta nabycia wierzytelności ASBUD” do kancelarii syndyka do dn. 30 lipca 2019 r. do godziny 12:00.

Miejsce składania ofert: ASBUD Technika Grzewcza Kapsa, Łukasiewicz sp. j. z siedzibą w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin.

Termin otwarcia ofert: 30 lipca 2019 r. po godzinie 12:00.

Szczegółowe informacje o wierzytelnościach można uzyskać w biurze Syndyka.

Umowa przeniesienia wierzytelności zostanie podpisana po przekazaniu zaoferowanej sumy na konto masy upadłości.

Koszty wynikłe z podpisania umowy przeniesienia wierzytelności i należne podatki z tego tytułu ponosi nabywca.

Syndyk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za możliwość wyegzekwowania należności będących przedmiotem sprzedaży.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży wierzytelności w całości lub w części, lub jego unieważnienia w każdym czasie bez podania powodów.