SYNDYK SPRZEDA – lokal mieszkalny nr 3 położony w Polanowie przy ul. Młyńskiej 4C. Pow. użytkowa 64,47 m2

  W I Ę C E J    P O D    N U M E R E M    T E L E F O N U   -  6 0 2 2 5 9 8 0 8

REGULAMIN SPRZEDAŻY

  1. Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny nr 3 położony w Polanowie przy ul. Młyńskiej 4C. Powierzchnia użytkowa 64,47 m2.

Prawo własności nieruchomości lokalowej nr 3 położonej przy ul. Młyńskiej 4C w Polanowie z udziałem 138/10000w nieruchomości wspólnej, zabudowanej działki nr 241/2, obręb 0002, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie.

Nieruchomość lokalowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1K/00089540/8.

Nieruchomość zabudowana posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1K/00089539/8.

Księgi prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Koszalinie.

2. Tryb sprzedaży:

Sprzedaż na podstawie art. 320 Prawa upadłościowego, według niniejszego regulaminu sprzedaży.

3. Warunkiem przystąpienia do procedury sprzedaży jest:

a) złożenie pisemnej oferty na kupno przedmiotu sprzedaży, w zapieczętowanej kopercie z napisem : Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział gospodarczy sygn. akt VII GUp 4/19 – z dopiskiem „Zakup lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Młyńskiej 4C w Polanowie”, do dnia 31 lipca 2019 r.  godz. 1430w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin;

b) wpłacenie wadium w wysokości 11.000,-zł na rachunek: IMA-TRANS Izabella Augustyn  w upadłości, nr 20 1750 0012 0000 0000 4099 3592, najpóźniej do dnia 30 lipca 2019 przy czym warunek ten zostanie spełniony o ile uznanie rachunku nastąpi najpóźniej w dniu 31 lipca 2019 r.;

4. Cena wywoławcza 110.000,00 zł, sprzedaż zwolniona z VAT. Nie może zostać przyjęta oferta poniżej ceny wywołania.

5. Termin płatności ceny nabycia nie później niż do dnia sporządzenia umowy sprzedaży. 

6. Oferta winna zawierać:

  • datę sporządzenia,
  • imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
  • adres i telefon,
  • proponowana cenę nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza,
  • dowód wpłaty wadium,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, 
  • oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy.

7. Prawo wyboru notariusza, przed którym zostanie zawarta umowa sprzedaży, przysługuje syndykowi w porozumieniu z nabywcą.

 8. Zastrzega się:

a) syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od przetargu w dowolnym momencie procedury,

b) możliwość dodatkowej licytacji ustnej z oferentami, których oferty są zbliżone co do ceny,

c) przy czym za oferty zbliżone cenowo uważa się te, w których różnica w oferowanych cenach, liczona od ceny najwyżej zaoferowanej nie przekracza 5%,

d) licytację prowadzi syndyk w dniu otwarcia pisemnych ofert pod nadzorem sędziego-komisarza.

e) syndyk zastrzega przepadek wadium na rzecz masy upadłości w razie uchylania się oferenta od  zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 2019 r.o godz. 11;00 w Sali nr 17 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34 pierwsze piętro, 75-950 Koszalin.

 
   W I Ę C E J    P O D    N U M E R E M    T E L E F O N U   –  6 0 2 2 5 9 8 0 8