Syndyk P.W. CARS O&K Spółka z o.o. w upadłości z/s w Sławnie, sprzeda z wolnej ręki dwie działki zabudowane nieruchomościami przemysłowymi!

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

P.W. CARS O&K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z/s w Sławnie

SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI

Sygn. akt: VII GUp 3/22

– Działka nr 242/11 o powierzchni 1,1958 ha zabudowana: budynkiem biurowym (320 m2), budynkiem socjalno-warsztatowym (505 m2), budynkiem magazynowym (71 m2), budynkiem garażowym (15,80 m2) oraz wiatą garażową (423 m2), dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KO1E/00007040/9, o wartości zgodnie z wyceną biegłego sądowego:

 • dla aktualnego sposobu użytkowania: 2.461.900 złotych,
 • dla sprzedaży wymuszonej o wartości: 1.723.300 złotych;

– Działka nr 242/10 o powierzchni 0,5500 ha zabudowana: budynkiem warsztatowo garażowym (736,26 m2), wiatą garażową (466 m2), dla działki prowadzona jest księga wieczysta o numerze KO1E/00021559/4, o wartości zgodnie z wyceną biegłego sądowego:

 • dla aktualnego sposobu użytkowania: 1.275.200 złotych,
 • dla sprzedaży wymuszonej o wartości: 892.700 złotych,

razem za kwotę nie mniejszą niż: 2.626.000 zł (słownie dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) netto.

Operat szacunkowy I: https://drive.google.com/file/d/1aH528qwijSRLfp3EUwURsFu-xLEMNKOX/view?usp=share_link

Operat szacunkowy II: https://drive.google.com/file/d/10ttwR3dyHHkBqU4Xnq6p2HkW3h1peQuz/view?usp=share_link

Link do aukcji w serwisie otodom.pl: https://www.otodom.pl/pl/oferta/syndyk-sprzeda-dwie-dzialki-zabudowane-w-slawnie-ID4k5ja.html

Regulamin sprzedaży, oszacowanie oraz dokumentacja nieruchomości, w której posiadaniu jest syndyk dostępna jest w biurze syndyka oraz na: www.upadlosci.info.pl.

Biuro syndyka: ul. Piłsudskiego 6 (I piętro), 75-511 Koszalin, e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl, tel. 502 742 330, tel. 508 500 086.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Pierwsze rozpatrzenie ofert już 28 lutego 2023r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

UWAGA: Syndyk planuje przeprowadzenie sprzedaży nieruchomości razem, tym samym pierwszej kolejności będą brane pod uwagę oferty nabycia obu nieruchomości.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI.

1.Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż:

Działka nr 242/11 o powierzchni 1,1958 ha zabudowana: budynkiem biurowym (320 m2), budynkiem socjalno-warsztatowym (505 m2), budynkiem magazynowym (71 m2), budynkiem garażowym (15,80 m2) oraz wiatą garażową (423 m2), dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze KO1E/00007040/9, o wartości zgodnie z wyceną biegłego sądowego:

 • dla aktualnego sposobu użytkowania: 2.461.900 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) złotych,
 • dla sprzedaży wymuszonej o wartości: 1.723.300 (jeden milion siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta) złotych;

– Działka nr 242/10 o powierzchni 0,5500 ha zabudowana: budynkiem warsztatowo garażowym (736,26 m2), wiatą garażową (466 m2), dla działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze KO1E/00021559/4, o wartości zgodnie z wyceną biegłego sądowego:

 • dla aktualnego sposobu użytkowania: 1.275.200 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) złotych,
 • dla sprzedaży wymuszonej o wartości: 892.700 (osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) złotych,

razem za kwotę nie mniejszą niż: 2.626.000 zł (słownie dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) netto.

 1. Nieruchomość działka nr 242/11 obecnie jest przedmiotem najmu Dawidowi Olszewskiemu prowadzącemu działalność pod firmą ALL MOBILE Dawid Olszewski, na podstawie umowy najmu z dn. 2 listopada 2021r. z późniejszymi zmianami.
 2. Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zmianami).
 3. W przypadku zatwierdzenia oferty, gdy kupujący jest czynnym podatnikiem podatku VAT może nabyć przedmiotową nieruchomość ze stawką 23% zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11, w związku z ust. 1 pkt 10. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późniejszymi zmianami). Oferent w takim przypadku zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zgodnie z treścią z załącznika do niniejszego regulaminu i złożenia go do odpowiedniego Urzędu Skarbowego (dla nabywcy) w terminie nie późniejszym niż na dzień przed planowaną sprzedażą – zawarciem umowy, lub złoży razem z dostawcą w akcie notarialnym zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

TERMINY

 1. Oferty dotyczące zakupu nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres:
  ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać skan podpisanej oferty na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.
 2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 28 lutego 2023r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
 3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od 7 marca 2023r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 4. Oferent powinien podać dane w ofercie syndykowi w postaci numeru telefonu, który umożliwi mu kontakt w dniu rozpatrzenia oferty.

WYMOGI FORMALNE OFERTY

 1. Każda z ofert powinna zawierać: 

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

b) oferowaną cenę w kwocie netto (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,

c) proponowany termin zapłaty – nie dłuższy niż 30 dni od dnia powiadomienia przez syndyka
o zatwierdzeniu oferty,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków,

2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.
 2. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o nr 57 1240 3712 1111 0011 1364 7656. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.
 4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
 5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca,
  w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.
 6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.
 7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu. 
 8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.
 9. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest doradca restrukturyzacyjny Bogumił Gołąbek pełniący rolę syndyka w postępowaniu upadłościowym, adres kancelarii Koszalin, ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, NIP: 6721749470, e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw należy kontaktować się z Administratorem poprzez kierowanie korespondencji na podany adres korespondencyjny lub adres e-mail.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie zgodnie z regulaminem sprzedaży nabywcy nieruchomości, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży ww. nieruchomości.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. B RODO: wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe.

 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO: konieczność dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też konieczność podjęcia obrony, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania).
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla konkretnego przetwarzania danych. Dane osobowe zebrane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
 5. W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO),

– sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO),

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO),

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.