SPRZEDANE – Syndyk sprzeda wierzytelność za 1% wartości – kwota główna 49.518,10 zł, odsetki do dn. 25 kwietnia 2022r. (9.997,03zł) wraz z kosztami procesu, zastępstwa w egzekucji i nadania klauzuli (6.172,03zł)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP

WIERZYTELNOŚCI

Działając jako syndyk w postępowaniu upadłościowym Pawła Rezmera, (dalej: „upadły”), informuję, iż prowadzona jest sprzedaż wierzytelności przysługującej Pawłowi Rezmerowi od osoby fizycznej wynikający z prawomocnego nakazu zapłaty z dn. 11 września 2020r. – sygn. akt VI Nc 3192/20 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dn. 27 stycznia 2021 r. – kwota główna 49.518,10 zł, odsetki do dn. 25 kwietnia 2022r. (9.997,03zł) wraz z kosztami procesu, zastępstwa w egzekucji i nadania klauzuli (6.172,03zł).

Cena minimalna to 1% wartości wierzytelności, tj.: 618,62 zł.

Oferty dotyczące nabycia wierzytelności oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 21 marca 2023r. po godz. 12:00. Następne rozpatrzenie na bieżąco w zależności od napływu ofert. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk może zarządzić przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Syndyk wybierze ofertę najkorzystniejszą dla masy upadłości.

Szczegółowe informacje o wierzytelnościach można uzyskać w Kancelarii Syndyka.

Umowa przeniesienia wierzytelności zostanie podpisana po przekazaniu zaoferowanej sumy na konto masy upadłości.

Koszty wynikłe z podpisania umowy przeniesienia wierzytelności i należne podatki z tego tytułu ponosi nabywca.

Syndyk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za możliwość wyegzekwowania należności będących przedmiotem sprzedaży.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży wierzytelności w całości lub w części, lub jego unieważnienia w każdym czasie bez podania powodów.

W przypadku zaakceptowania oferty przez syndyka niezbędne będzie uzyskanie zgody sędziego-komisarza od czego syndyk uzależnia możliwość sprzedaży.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – klauzula do regulaminu składania ofer.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO,

informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest doradca restrukturyzacyjny Bogumił Gołąbek pełniący rolę syndyka w postępowaniu upadłościowym, adres kancelarii Koszalin, ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, NIP: 6721749470, e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw należy kontaktować się z Administratorem poprzez kierowanie korespondencji na podany adres korespondencyjny lub adres e-mail.
  2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie zgodnie z regulaminem sprzedaży nabywcy nieruchomości, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży ww. nieruchomości.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest

– art. 6 ust. 1 lit. B RODO: wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe.

  1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO: konieczność dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też konieczność podjęcia obrony, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
  2. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania).
  3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla konkretnego przetwarzania danych. Dane osobowe zebrane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
  5. W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO),

– sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO),

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO),

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.