Nieruchomość Koszalin ul.Boczna

Nieruchomość Koszalin ul.Boczna

SPRZEDAŻ 1/2 udziału w NIERUCHOMOŚCI przy ul. Bocznej 7/3 w Koszalinie WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI  Joanny Starnawskiej w upadłości

Szczegóły ogłoszenia

 • Cena 68 000 zł , 1315 zł/m2
 • Powierzchnia: 51,70 m²,
 • Liczba pokoi: 2
 • Rynek: wtórny
 • Rodzaj zabudowy: blok
 • Piętro: parter
 • Liczba pięter: 4
 • Okna: drewniane
 • Ogrzewanie: gazowe
 • Rok budowy: 1999
 • Stan wykończenia: do zamieszkania
 • Forma własności: 1/2 udziału

Opis

REGULAMIN SPRZEDAŻY ½ udziału w NIERUCHOMOŚCI przy ul. Bocznej 7/3 w Koszalinie WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI
Joanny Starnawskiej w upadłości

 I. SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI

 1. prawo własności do ½ udziału lokalu mieszkalnego własnościowego mieszczącego się w Koszalinie przy ul. Bocznej 7/3 – składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i balkonu o pow. użytkowej 51,70m2, opisanego w KW nr KO1K/00052703/1 za kwotę nie mniejszą niż: 51.000 (pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych– zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dn. 2 sierpnia 2019r.

II. TERMINY

 1. Oferty dotyczące wskazanych powyżej nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl).
 2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi dn. 17 września 2019r. po godz. 12:00, poprzez porównanie ofert oraz przeprowadzenie ewentualnej aukcji z ofert jakie wpłynęły oraz wybór oferty, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od dn. 24 września 2019r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

 

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:

 1. Każda z ofert powinna zawierać:
 2. a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),
 3. b) oferowaną cenę netto (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,
 4. c) proponowany termin zapłaty.
 5. d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotusprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,
 6. e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeńdo jego warunków.
 7. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

 

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:

 1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.
 2. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o nr 93 1240 1428 1111 0010 2931 4129. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie
  z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.
 4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
 5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca,
  w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.
 6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.
 7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.
 9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

Ponadto informuje się, iż syndyk prowadzi sprzedaż udziału w nieruchomości samodzielnie i nie można wiązać przedmiotowej transakcji ze sprzedażą prowadzoną samodzielnie przez właściciela/li pozostałego udziału. Tym samym pouczam o treści art. 313 Prawa upadłościowego w odniesieniu do art. 1013 Kodeksu Postępowania Cywilnego i jego dalszych konsekwencji.