SPRZEDANE – lokal użytkowy typu apartament w Kołobrzegu hotel DIVA (nr 644)

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI

Sygn. akt: VII GUp 22/14

AKTUALIZACJA: 11 maja 2022r.

UWAGA: Możliwość oględzin nieruchomości w poniedziałek 16 maja 2022r. w godzinach 14:00-15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem.

Prawo własności do lokalu niemieszkalnego numer 612B (nr hotelowy 644), położonego w Kołobrzegu przy ulicy Kościuszki nr 16, usytuowanego na VII kondygnacji (VI piętro) o powierzchni użytkowej 48,35 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1L/00047258/9, o wartości zgodnie z wyceną z dn. 7 lutego 2022r.: 570.970 zł (pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych), a dla sprzedaży wymuszonej o wartości: 399.680 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych), która to zarazem będzie ceną minimalną.

Oferty dotyczące nieruchomości, dla każdej osobno oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać na skrzynkę e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl, gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 24 maja 2022r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od 31 maja 2022r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości, regulamin i oszacowanie nieruchomości dostępne są w Kancelarii Syndyka, na stronie internetowej kancelarii syndyka oraz pod numerem telefonu 502742330.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI nr 1/DC/2022

wchodzących w skład masy upadłości Digger Constructions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie
(dawniej: Kornas Development II Sp. z o.o. S.K.A. w Kołobrzegu)

I. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI:

prawo własności do:

 1.  lokalu niemieszkalnego numer 612B (nr hotelowy 644), położonego w Kołobrzegu przy ulicy Kościuszki nr 16, usytuowanego na VII kondygnacji (VI piętro) o powierzchni użytkowej 48,35 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1L/00047258/9, o wartości zgodnie z wyceną z dn. 7 lutego 2022r.: 570.970 zł (pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych), a dla sprzedaży wymuszonej o wartości: 399.680 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych), która to zarazem będzie ceną minimalną.
 2. Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży weszły w skład masy upadłości i zostały objęte przez syndyka w posiadanie w następstwie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego VIII Wydział Gospodarczy w Szczecinie z dn. 21 kwietnia 2021r. (sygn. akt VIII GC 682/19) uznającego za bezskuteczną z mocy prawa czynność prawną w stosunku do masy upadłości w postaci umowy sprzedaży lokali niemieszkalnych – apartamentowych z dn. 8 lipca 2014r. zawartej w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Waldemara Chwiałkowskiego w Kołobrzegu
  Rep. A nr 4816/2014.
 3. Nieruchomości obecnie są przedmiotem najmu spółce „Diva” Sp. z o.o. w Kołobrzegu, na podstawie umowy najmu z dn. 30 grudnia 2021r. z późniejszymi zmianami.
 4. Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zmianami).
 5. W przypadku zatwierdzenia oferty, gdy kupujący jest czynnym podatnikiem podatku VAT może nabyć przedmiotową nieruchomość ze stawką 23% zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11,
  w związku z ust. 1 pkt 10. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  (z późniejszymi zmianami). Oferent w takim przypadku zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zgodnie z treścią z załącznika do niniejszego regulaminu i złożenia go do odpowiedniego Urzędu Skarbowego (dla nabywcy) w terminie nie późniejszym niż na dzień przed planowaną sprzedażą – zawarciem umowy, lub złoży razem z dostawcą w akcie notarialnym zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

II. TERMINY

 1. Oferty dotyczące nieruchomości, dla każdej osobno oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.
 2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 24 maja 2022r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od 31 maja 2022r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:

 1. Każda z ofert powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

b) oferowaną cenę dla każdej nieruchomości osobno (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,

c) proponowany termin zapłaty – nie dłuższy niż 30 dni od dnia powiadomienia przez syndyka o zatwierdzeniu oferty,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków,

          2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:

 1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.
 2. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o nr 53 1240 1428 1111 0010 6686 5004. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.
 4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
 5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca,
  w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.
 6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.
 7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.
 9. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

 

Link do operatu szacunkowego nieruchomości: https://drive.google.com/file/d/1Ybz3Stf3fWyEjcCe527ZIzLl9q9a8g3l/view?usp=sharing

Wyposażenie: https://drive.google.com/file/d/1XtMJ3x5VZbeFac-bxDDggelGDSPHJGH8/view?usp=sharing