Janusz Gostkowski w upadłości

Janusz Gostkowski zamieszkały w Darłowie

W dniu 25 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Janusza Gostkowskiego zam. w Darłowie, obejmującą likwidację majątku upadłego:

W skład majątku upadłego wchodzi prawo własności gruntu przy ul. Rynkowej 2D w Darłowie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 499 o powierzchni 0,0272 ha w obrębie 10 miasta Darłowo i położonego na nim budynku usługowego o powierzchni użytkowej: 388,43 m2 dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze: KO1K/00018694/4, za kwotę nie mniejszą niż: 570.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych – zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dn. 18 stycznia 2022r.

– sędzią komisarzem wyznaczono SSR Katarzynę Pietrulewicz

-syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 54/20 „of”

Informacje pod numerem 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego