SPRZEDANE – lokal mieszkalny przy ul. Chełmońskiego 27/1 w Sławnie

AKTUALIZACJA Z DN. 14 LUTEGO 2022R.:

Oględziny nieruchomości odbędą się w dn. 26-go lutego 2022r. w godzinach 12:00-13:00.

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI

Sygn. akt: VII GUp 306/21 „of”

Prawo własności do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 62,74 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 27,18 m2, położonego w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 27/1, dla którego Sąd Rejonowy w Sławni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1E/00018498/4, o wartości zgodnie z wyceną z dn. 24 grudnia 2021r.: 166.010 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) złotych, a dla sprzedaży wymuszonej o wartości: 116.210 (sto szesnaście tysięcy dwieście dziesięć) złotych, która to zarazem jest ceną minimalną.

Oferty dotyczące nabycia nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 1 marca 2022r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od dn. 8 marca 2022r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości, regulamin i oszacowanie nieruchomości dostępne są w Kancelarii Syndyka, na stronie internetowej www.upadlosci.info.pl oraz pod numerem telefonu 502742330.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

 

Koszalin, dn. 10 lutego 2022r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 27/1 w Sławnie

 

Zgodnie z art. 49111a Ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019 poz. 498, z późn. zm.) dokonano zawiadomienia o wyborze sposobu likwidacji składnika masy upadłości, na podstawie którego prowadzona jest sprzedaż zgodnie z poniższymi warunkami.

 

I. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI:

1. prawo własności do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 62,74 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 27,18 m2, położonego w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 27/1, dla którego Sąd Rejonowy w Sławni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1E/00018498/4, o wartości zgodnie z wyceną z dn. 24 grudnia 2021r.: 166.010 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) złotych, a dla sprzedaży wymuszonej o wartości: 116.210 (sto szesnaście tysięcy dwieście dziesięć) złotych, która to zarazem jest ceną minimalną.

2. Nieruchomość zamieszkiwana jest przez Upadłą wraz z rodziną. Sędzia-komisarz przedmiotowego postępowania upadłościowego, postanowieniem z dn. 30 listopada 2021r. zezwolił upadłemu na korzystnie z lokalu mieszkalnego zobowiązując go jednocześnie m.in. do wymeldowania się i opuszczenia mieszkania w terminie na 7 dni od dnia wezwania przez syndyka. Syndyk zamierza wezwać do wymeldowania i opuszczenia lokalu przez upadłego nie później niż na 7 dni przed planowanym dniem sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

II. TERMINY

1. Oferty dotyczące nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres:
ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 1 marca 2022r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od 8 marca 2022r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

 

 

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:

1. Każda z ofert powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

b) oferowaną cenę (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,

c) proponowany termin zapłaty – nie dłuższy niż 30 dni od dnia powiadomienia przez syndyka
o zatwierdzeniu oferty,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków,

2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

 

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.

2. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o nr 98 1160 2202 0000 0005 0860 6609. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.

4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca,
w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.

6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.

7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.

8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.

9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.