SPRZEDANE – Syndyk sprzeda lokal mieszkalny o pow. 75,69 m2 (wraz z komórką lokatorską o pow. 5,22 m2) przy ul. Odrodzenia 2A w Koszalinie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI – Sygn. akt: VII GUp 236/21 „of”

SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI

Prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 75,69 m2 (wraz z przynależną do niego komórką lokatorską nr 10 o pow. 5,22 m2) położonego na 1 piętrze budynku przy ul. Odrodzenia 2A w Koszalinie na działce Nr 80/16 w obrębie 20 miasta Koszalin, dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00095228/0 o wartości: 470.410 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) złotych, natomiast dla sprzedaży wymuszonej o wartości: 329.280 (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych.

Oferty dotyczące nabycia nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 25 stycznia 2022r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od dn. 15 lutego 2022r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości, regulamin i oszacowanie nieruchomości dostępne są w Kancelarii Syndyka, na stronie internetowej www.upadlosci.info.pl oraz pod numerem telefonu 502742330.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

AKTUALIZACJA: 11 stycznia 2022r.

UWAGA: MOŻLIWOŚĆ OGLĘDZIN NIERUCHOMOŚCI W DN. 19 STYCZNIA 2022R. W GODZINACH 16:00-17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem.

Koszalin, 3 stycznia 2021r.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY
prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Odrodzenia 2A/4 w Koszalinie

 

Zgodnie z art. 49111a Ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019 poz. 498, z późn. zm.) dokonano zawiadomienia o wyborze sposobu likwidacji składnika masy upadłości, na podstawie którego prowadzona jest sprzedaż zgodnie z poniższymi warunkami.

 I. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI

 1. prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 75,69 m2 (wraz z przynależną do niego komórką lokatorską nr 10 o pow. 5,22 m2) położonego na 1 piętrze budynku przy ul. Odrodzenia 2A w Koszalinie na działce Nr 80/16 w obrębie 20 miasta Koszalin, dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00095228/0 o wartości: 470.410 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) złotych, natomiast dla sprzedaży wymuszonej o wartości: 329.280 (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych.

II. TERMINY

 1. Oferty dotyczące nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres:
  ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), przy czym oryginał oferty powinien zostać dostarczony do kancelarii syndyka nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przesłania oferty.
 2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 25 stycznia 2022r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od 15 lutego 2022r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:

 1. Każda z ofert powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

b) oferowaną cenę (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,

c) proponowany termin zapłaty – nie dłuższy niż 30 dni od dnia powiadomienia przez syndyka
o zatwierdzeniu oferty,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków,

2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty lub od części odstąpić.

 

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:

 1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.
 2. Syndyk może nie wybrać żadnej z przedstawionych ofert.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o numerze 75 1160 2202 0000 0005 0217 0588 w Millennium Bank S.A. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależnia związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.
 4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
 5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.
 6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.
 7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.
 9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_13e7c
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_13e7e
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_13e71
DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_13e6a
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_13e6d
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_13e79
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_13e7b
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_13e64

Poprzednie
Następne