SPRZEDANE – Syndyk sprzeda – 1/2 udziału w budynku mieszkalnym przy ul. Wenedów w Darłowie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Janusza Gostkowskiego - Sygn. akt: VII GUp 54/20 „of” -
SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI

prawo własności do ½ części gruntu przy ul. Wenedów 58 w Darłowie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 333 o powierzchni 0,0159 ha w obrębie 10 miasta Darłowo i położonego na nim budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. użytkowej 104,60 m2 oraz budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy: 52,33 m2, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze: KO1K/00019320/9 za kwotę nie mniejszą niż: 68.870 (sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt) złotych – zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dn. 30 sierpnia 2021r.

Oferty dotyczące nabycia nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 28 września 2021r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od dn. 5 października 2021r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości, regulamin i oszacowanie nieruchomości dostępne są w Kancelarii Syndyka, na stronie internetowej www.upadlosci.info.pl oraz pod numerem telefonu 502742330.

UWAGA: Upadły i osoby z nim powiązane odmawiają i utrudniają możliwość okazania nieruchomości. Tym samym przyszły nabywca może mieć problem z objęciem w posiadanie przedmiotowej nieruchomości.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.
Koszalin, 7 września 2021r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY
½ części prawa własności gruntu przy ul. Wenedów 58 w Darłowie wraz z położonym na nim budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynku gospodarczym
WCHODZĄCYM W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI Janusza Gostkowskiego

I. SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI
1. ½ części prawa własności gruntu przy ul. Wenedów 58 w Darłowie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 333 o powierzchni 0,0159 ha w obrębie 10 miasta Darłowo i położonego na nim budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. użytkowej 104,60 m2 oraz budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy: 52,33 m2, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze: KO1K/00019320/9 za kwotę nie mniejszą niż: 68.870 (sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt) złotych – zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dn. 30 sierpnia 2021r.
2. Nieruchomość zamieszkiwana przez właściciela pozostałej części nieruchomości i jego rodzinę.
UWAGA: Upadły i osoby z nim powiązane odmawiają i utrudniają możliwość okazania nieruchomości. Tym samym przyszły nabywca może mieć problem z objęciem w posiadanie przedmiotowej nieruchomości.

II. TERMINY
1. Oferty dotyczące nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres:
ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.
2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 28 września 2021r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od dn. 5 października 2021r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:
1. Każda z ofert powinna zawierać: 
a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),
b) oferowaną cenę (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,
c) proponowany termin zapłaty – nie dłuższy niż 30 dni od dnia powiadomienia przez syndyka
o zatwierdzeniu oferty,
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,
e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków.
2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:
1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.
2. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy nr 88 2490 0005 0000 4000 4428 6426. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.
4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.
6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.
7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu. 
8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.
9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.